Upute za nastavnike

Ovaj dokument predstavlja skraćene upute potrebne za kreiranje online kolegija koristeći sustav Moodle. Unutar dokumenta naći ćete objašnjenje osnovnih funkcija, kao i pojašnjenje izbora oblika kolegija i slično.

Dijelovi ovog dokumenta:

 1. Uvod
 2. Postavke kolegija
 3. Upload datoteka
 4. Podešavanje aktivnosti unutar kolegija
 5. Opširnije informacije i upute

Uvod

Ovaj dokument vam moze koristiti ako vam je administrator sustava dodijelio ovlasti predavača ili kreatora kolegija.

Par općenitih savjeta vezanih uz rad u e-learning sustavu Moodle:

 1. Nemojte se bojati isprobavanja i mijenjanja postavki kolegija i modula unutar njega:
  Postoji jako mala vjerojatnost da ćete moći bilo što pokvariti unutar svog kolegija na Moodle-u. A i u slučaju da to ipak uspijete učiniti, uvijek postoji backup (koji se čuva 10 dana).
 2. Naučite značenje ovih ikona:

    - ikona uredi (edit) vam omogućava otvaranje prozora za uređivanje bilo kojeg objekta kraj kojeg se nalazi.

  - klikom na ikonu uputa (help) ćete otvoriti popup prozor s uputama o nekom objektu

    - klikom na ikonu otvorenog oka možete sakriti nekakav sadržaj (objekt) od studenata

    - klikom na ikonu sklopljenog oka možete učiniti neki sadržaj vidljivim, odnosno dostupnim studentima

 3. Koristite navigaciju koja se nalazi na vrhu web stranice
  to bi vam trebalo pomoći u lakšem snalaženju gdje ste u danom trenutku i kako se vratiti na nadređenu kategoriju.

 

Postavke kolegija

Da biste se prijavili sustavu, morate imati važeći e-mail korisnički račun na poslužitelju Ekonomskog fakulteta u Puli (e-mail vam tada završava na @efpu.hr). Korisničko ime i lozinka za pristup e-mailu su ujedno i sve što vam treba za pristup sustavu Moodle. Kada se prvi puta prijavite sustavu, isti vas zatraži vaše osobne podatke (od kojih su obavezni: ime, prezime, e-mail (ne mora biti fakultetski, već onaj koji najčešće čitate), te polje opis (u koje unesete makar jedno slovo, ali bilo bi pristojno upisati recimo: "profesorica na katedri za Financije" ili nešto slično)). Nakon što unesete sve potrebne podatke, na dnu stranice nalazi se link "Promijeni osobne podatke" koji trebate kliknuti.

Nakon toga, prva stvar koju biste trebali učiniti je poslati e-mail administratoru sustava (tmilovan@efpu.hr) sa subjectom: "Moodle predavac", a u tijelu poruke napišete na kojoj ste katedri Ekonomskog fakulteta. U roku 24 sata, administrator će riješiti vaš zahtjev, i ako ga riješi pozitivno, prebacit će vas u grupu predavača ili kreatora kolegija, o čemu ćete dobiti obavijest e-mail porukom. Kada dobijete poruku, možete se početi koristiti sustavom i dodavati svoje kolegije unutar kategorije vašeg odsjeka ili organizacijske jedinice.

Kolegij dodajete tako da, nakon prijavljivanja sustavu svojim korisničkim imenom i lozinkom, pronađete na naslovnici naziv odsjeka ili organizacijske jedinice kojoj pripadate, kliknete na isti, i potom na dnu stranice imate link pod nazivom "Dodajte novi kolegij" (u slučaju da naziva vašeg odsjeka ili organizacijske jedinice nema na popisu, pošaljite e-mail poruku administratoru).

Nakon što se kliknuli na link "Dodajte novi kolegij" otvara vam se prozor pod nazivom "Promijeni postavke kolegija". Slijedi opis što bi trebalo stajati u pojedinom polju unutar navedenog prozora:

Ovom operacijom ste stvorili svoj kolegij. Ako poželite sada ili u bilo koejm drugom trenutku promijeniti postavke vašeg kolegija, možete ih pronaći unutar izbornika "Administracija", pod nazivom "Postavke" (obično se nalazi u lijevoj koloni) koji možete vidjeti kad se prijavite sustavu i uđete u vaš kolegij. Studenti naravno, neće vidjeti tu opciju.

Upload datoteka

Vjerojatno već imate postojeće sadržaje (materijale) koje biste željeli dodati vašem kolegiju, poput web stranica, MS Word, MS Excel, PDF datoteka, Powerpoint prezentacija, slika, audio ili video datoteka, flash animacija (ukratko, digitalizirani materijali). Bilo koji od navedenih tipova datoteka (a bilo koju drugu vrstu datoteka u digitalnom obliku) možete prebaciti sa svog osobnog računala na poslužitelj (upload). Kada datoteke prebacite na poslužitelj, možete ih kopirati, preimenovati, uređivati ili obrisati.

Sve navedene operacije nad datotekama možete napraviti klikom na link Dokumenti koji se nalazi unutar izbornika "Administracija". Prozor "Dokumenti" izgleda ovako:

 

Ovo sučelje je jedino dostupno predavačima i kreatorima kolegija - nije dostupno studentima.

Kao što možete vidjeti na slici, moguće je datoteke organizirati putem mapa (direktorija, foldera). Možete kreirati neograničen broj datoteka i mapa, te pod-mapa (sub-direktorija). Jedino ograničenje je u veličini datoteka, odnosno cijelog kolegija (početna vrijednost za sve kolegije je 500MB). Ta vrijednost se može povećati ako za tim postoji potreba (postavite upit administratoru za povećanje kvote).

Upload (prebacivanje) datoteka putem web sučelja je trenutno ograničeno na jednu po jednu datoteku (ne postoji mogućnost višestrukog uploada odjednom, nego datoteka po datoteka). Ako pak trebate stavljati veći broj datoteka, preporučujemo korištenje ZIP programa (komprimiranje datoteka, u ovom slučaju više njih odjednom u jedan .ZIP datoteka, najpoznatiji WinZIP - http://www.winzip.com/ ) i potom upload takve datoteke putem web sučelja. Nakon što ste prebacili .ZIP datoteku na poslužitelj, možete ju raspakirati (unzip) direktno na poslužitelju (putem linka "unzip" koji će se pojaviti kraj .ZIP datoteke).

Kako biste pregledali bilo koju datoteku koju ste prebacili na poslužitelj, trebate samo kliknuti na njeno ime u prozoru "Dokumenti". Vaš internet preglednik (internet ili web browser, npr. Firefox, Opera ili Internet Explorer) će vam ili ponuditi download ili otvoriti datoteku uz pomoć programa za pregledavanje te vrste datoteka.

Napomena: ako su materijali koje želite postaviti unutar vašeg kolegija već otprije na nekom web poslužitelju (bilo da ste ih tamo postavili vi ili netko drugi), možete umetnuti samo link (hiper-vezu) na njih putem Resurs modula.

 

Podešavanje aktivnosti unutar kolegija

Kreiranje kolegija obuhvaća dodavanje tzv. modula aktivnosti na naslovnicu kolegija, omogućavajući studentima da se koriste istima. Module možete postavljati na naslovnici redom koji vi želite (i bilo kada promijeniti njihov raspored ili ih u potpunosti obrisati), unutar bilo koje teme ili tjedna (ovisno o obliku kolegija).

Kako biste mogli uređivati (dodavati ili brisati, odnosno mijenjati) sadržaj vašeg kolegija, kliknite na link "Omoguci izmjene" koji se nalazi gornjem desnom dijelu ekrana (a postoji i u izborniku "Administracija"). Klikom na taj link možete prikazati ili skriti dodatne kontrole koje vam dozvoljavaju manipulaciju naslovnom stranicom vašeg kolegija.

Kako biste dodali novu aktivnost, pronađite okvir sa temom ili tjednom unutar kojeg želite umetnuti navedni modul, i odaberite vrstu aktivnosti iz padajućeg izbornika. Slijedi sažeti opis standardnih aktivnosti unutar Moodle-a:

Zadaća
Jedan od najčešće korištenih modula i najkorisniji za asinkronu interakciju na relaciji student-predavač. Unutar modula "Zadaća" možete zadati zadaću studentima, pri čemu možete postaviti krajnji datum za predaju zadaće, kao i maksimalnu ocjenu koju mogu dobiti. Studenti potom mogu prebaciti svoju zadaću putem interneta (upload) kao elektroničku datoteku (MS Word, MS Excel ili koji god već format vi zatražite od njih). Kada zadaću predaju (prebace na poslužitelj), sustav će zabilježiti točan datum i vrijeme kada su to napravili. Predavač može potom posjetiti web stranicu unutar tog modula i vidjeti sve predane zadaće na jednom mjestu, može ih ocijeniti, dati povratnu informaciju (feedback, odnosno komentar). Pola sata nakon ocjenjivanja zadaće, sustav će automatski poslati e-mail poruku sa rezultatom navedenom studentu.


Pitanje (Choice)
Unutar ovog modula možete postaviti pitanje i odrediti moguće odgovore. Kada studenti odgovore na navedeno pitanje, rezultate možete vidjeti na jednoj zbirnoj stranici. Korisno pri pojedinim "referendumima" unutar kolegija (npr. koliko studenata ima koliziju sa predavanjem petkom od 14.00 do 15.30?)


Forum
Ovo je također jedan od korisnijih modula, naročito za uspostavljanje interakcije i diskusija između predavača i studenata. Kada kreirate neki forum, sustav će vam pružiti odabir vrste foruma: jednostavna diskusija o jednoj temi, opći forum sa mnoštvom tema ili tzv. jedna-diskusija-po-korisniku.


Resurs
Resursi čine sadržaj vašeg kolegija. Resurs može biti bilo koji dokument koji ste prebacili na poslužitelj ili link na neki sadržaj na internetu (URL, tj. web adresa nekog resursa na internetu). Kod uređivanja resursa BITNO je postaviti opciju da se isti otvara u NOVOM PROZORU.


Test (Quiz)
Ovaj modul vam omogućava provjere znanja vaših studenata putem kreiranja setova pitanja i zadataka koje onda možete ubaciti u vaše online testove. Vrste pitanja idu od onih sa višestrukim odgovorima, točno-netočno, pitanja sa opisnim odgovorima (otvorena pitanja), pitanja sa podudaranjem pojedinih pojmova i slično. Pitanja se organiziraju u kategorizirane baze podataka, i mogu se koristiti neograničen broj puta unutar nekog kolegija, pa čak i unutar drugih kolegija (s vašim dopuštenjem, naravno!). Sustav automatski ocjenjuje i ispravlja testove na osnovu bodovnih skala i bodovne vrijednosti koju vi zadate prilikom kreiranja testa. Kao predavač, rezultate testova možete pohraniti na lokalno (osobno) računalo u MS Excel formatu. Sustav, između ostalog, računa i diskriminatorni indeks svakog pitanja na osnovu broja točnih i netočnih odgovora (težina pitanja se utvrđuje empirijski).Nakon što dodate aktivnosti, možete ih pomicati gore-dolje unutar vašeg kolegija klikanjem na male strelice pokraj svakoga od njih ( ). Možete ih i obrisati koristeći ikonu , ili ih dodatno urediti koristeći ikonu .

 

Opširnije informacije i upute

Ako naiđete na neki problem prilikom rada na svom online kolegiju, odmah se obratite e-mailom administratoru.

Uvijek možete pokušati sa kontekstnim sustavom pomoći i uputa koristeći ikonu za upute (sa nacrtanim upitnikom).


 

Moodle Documentation

Version: $Id: teacher.html,v 1.4 2004/12/05 17:36:01 jasmin Exp $